Chine 2012

Tan Xiao

Juin 2012

Beijing
Yishuba

Canton
Xinghaï Concert Hall

Paolo Rigutto

Juin 2012

Taishan

Canton
Xinghaï Concert Hall

Hannes Minnaar

Juin 2012

Canton
Xinghaï Concert Hall

Yuan Jie

Juin 2012

Canton
Xinghaï Concert Hall

Florian Noack

Juin 2012

Canton
Xinghaï Concert Hall

Tan Xiao

Juin 2012

Beijing
Yishuba

Canton
Xinghaï Concert Hall

Paolo Rigutto

Juin 2012

Taishan

Canton
Xinghaï Concert Hall

Hannes Minnaar

Juin 2012

Canton
Xinghaï Concert Hall

Yuan Jie

Juin 2012

Canton
Xinghaï Concert Hall

Florian Noack

Juin 2012

Canton
Xinghaï Concert Hall